Förverkligar dina drömmar för 24 år | 1999-2023
Företags Aktivering

KÖPVILLKOR

We take your privacy and security very seriously. Users agree to their information being held and processed in accordance with GDPR. Specifically; personally identifiable data will only be used for the purposes of this platform by us and any appointed Data Sub-Processor. Data may be transferred out of the EEA, data will be safely deleted within a reasonable time once our relationship with you has come to an end. Click here to learn more about your rights under GDPR, including data rectification, erasure, processing and lodging a complaint. By signing up or logging in and/or continuing to use our website you are are accepting and opting-in to our privacy & security policy and our terms of service.

Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant.

Golden Moments följer alltid personuppgiftslagen (pul) och Distansavtalslagen, i den mån dessa lagar är tillämpliga.
Köp av ett värdebevis som avser en upplevelse innebär att Du godkänner följande villkor:

Köp
Köp av ett värdebevis (”presentkort”) avseende en upplevelse sker på www.goldenmoments.se . Golden Moments marknadsför och säljer värdebevis avseende upplevelser på uppdrag av de företag som tillhandahåller upplevelserna. Upplevelserna presenteras på vår hemsida. För att genomföra ett köp av ett värdebevis ber vi Dig att följa anvisningarna i angivet formulär. Notera att Du måste acceptera dessa ”Allmänna villkor” för att Ditt köp av ett värdebevis ska registreras. Är Du under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet. Ett köp får inte ske i annans namn utan dennes medgivande.

Priser
Alla priser som anges på hemsidan är inklusive moms. Eventuella prisjusteringar kan förekomma närhelst nödvändigt.

Betalning
Faktura: Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer.
Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.
Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Golden Moments Sverige överlåtna till Svea Ekonomi AB.
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras förseningsersättning (näringsidkare)
samt kostnader för betalningspåminnelse och inkasso enligt lag. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vi tar ut en fakturaavgift på 29 kr.

Kort: Kortbetalningar hanteras av PayEx och är auktoriserade med 3D-Secure. PayEx AB är PCI-DSS certifierade. Att betala med kort kostar inte något extra.

Bekräftelse av köp och leverans av presentkort
När Ditt köp har registrerats erhåller Du omgående en bekräftelse . Ditt värdebevis (”presentkort”), som också är ett informationsblad om den upplevelse som värdebeviset avser, skickas till den adress som Du har angivit samma dag som vi tar emot Din registrering, om Du beställt leverans via e-post; om du valt tryckt presentkort eller en USB-box, vilka sänd via post, sänds dessa iväg samma dag, om beställningen har skett före klockan 17 på en vardag. Om Du har registrerat Ditt köp efter klockan 17.00 skickar vi försändelsen nästkommande vardag. Om ett köp registreras på en lördag eller helgdag skickas försändelsen till Dig som kund nästkommande vardag. Det är Ditt ansvar att se till den adress som Du uppgivit till oss är korrekt och att Du, efter det att vi effektuerat ordern, tillser att det levererade värdebeviset avhämtas på angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Om Du har angivit en felaktig adress förbehåller vi oss rätten att debitera en ny leveransavgift för det nya avsändandet. Leveranstid är enligt specifikation ovan. Vid försening meddelas Du anledning härtill samt en ny beräknad leveranstid, varvid Du kan välja mellan att acceptera ny leveranstid eller att kostnadsfritt häva köpet. På Ditt värdebevis finns ett bokningsnummer som Du ska använda när Du aktiverar (”löser in”) värdebeviset på www.goldenmoments.se. Du får, därefter, kontaktuppgifter och nödvändig information för att boka upplevelsen hos det företag som tillhandahåller upplevelsen.

Värdebevisets giltighetstid
Ett värdebevis gäller i tolv månader räknat från det datum då det utfärdas. Giltighetstiden anges på Ditt värdebevis och vi ber Dig att observera att Du måste boka Din upplevelse innan giltighetstiden har löpt ut. Förlängning av giltighetstiden för värdebeviset kan ske för en kostnad om 270 kr och görs på vår hemsida. Observera dock att Du måste förlänga giltighetstiden för värdebeviset innan giltighetstiden har gått ut.

Byte av upplevelse
Under värdebevisets giltighetstid kan Du byta den upplevelse som värdebevis avser mot en annan upplevelse. Eventuell mellanskillnad krediteras på ett nytt värdebevis eller faktureras. Det nya värdebeviset kommer får samma giltighetstid som det ursprungliga värdebeviset.

OBS. För momsregistrade företag gäller att värdebevisen inte är utbytbara mot andra upplevelser.

Värdebevis kan aldrig bytas mot kontanter.

Ångerrätt
Om Du är konsument har Du rätt att ångra Ditt köp av ett värdebevis om Du meddelar detta till Golden Moments inom 14 dagar från den dag Du beställde värdebeviset. Om Du vill utnyttja ångerrätten ska Du även snarast skicka tillbaka försändelsen från Golden Moments i samma skick som Du fick denna. Vad Du betalat för värdebeviset kommer att återbetalas till det konto som Du använde vid betalning med kontokort eller internetbank. Om Du har betalat med faktura ber vi Dig ange ett konto dit återbetalning kan ske. Pengarna återbetalas snarast, dock senast 30 dagar från den dag då Golden Moments tog emot det returnerade värdebeviset. Återbetalningen görs till det betal- eller kreditkort som användes vid betalningen, pga kortutfärdarens rutiner dröjer det ett tag innan återbetalningen syns på din kortavi. All återbetalning görs till personen/företaget som betalat presentkortet. Ångerrätten upphör omedelbart att gälla om upplevelsen som värdebeviset avser har bokats eller utnyttjats.

Denna webbplats publiceras av Secure Online Shopping Websites Ltd. Kontaktuppgifter; Golden Moments International Ltd. kontakt@goldenmoments.se

Reklamation vid fel m.m.
Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i det värdebevis som har levererats till Dig eller en försenad leverans av en försändelse ska Du snarast möjligt kontakta Golden Moments.

Ansvarsfriskrivning
Golden Moments saluför endast värdebevis (”presentkort”) som avser en upplevelse. Köp av själva upplevelsen sker direkt av det företag som tillhandahåller upplevelsen genom bokning hos denne. Det är även leverantören av upplevelsen som ansvarar för brister i denna. Om leverantören inte uppfyller sina förpliktelser vad avser upplevelsen ska reklamation ske till och ansvar utkrävas direkt av leverantören. Golden Moments åtar sig dock att alltid förmedla kontakt med leverantören. Golden Moments ansvarar sålunda inte för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, som kan hänföras till köpet och genomförandet av själva upplevelsen. Aktuella namn och adressuppgifter till de företag som svarar för upplevelserna finns på inloggningssidan till värdekoden som Du har fått.

Force Majeure
Golden Moments friskriver sig från ansvar gentemot Dig som kund om Golden Moments förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter utanför Golden Moments kontroll eller förmåga som Golden Moments inte skäligen kunnat förväntas förutse och vars följder Golden Moments inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, eller om Golden Moments förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

Personuppgifter
Golden Moments är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Genom köpet av värdebevis samtycker Du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla vår relation med Dig. Vi lämnar inte ut Dina personuppgifter till tredje part såvitt vi inte är skyldiga enligt lag att göra det. Vid kortbetalning så hanteras alla kortuppgifter av PayEx, vid faktura är det det SveaWebPay som hanterar dina betaluppgifter samt fakturering.

Tvist
Om Du anser att Golden Moments har brustit i sina förpliktelser kan Du, om Du är konsument, vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller låta allmän domstol pröva frågan.
Golden Moments logotyper och namn är skyddade och registrerade varumärken som tillhör Golden Moments Worldwide Ltd. Bilder, fotografier, layout och text på vår hemsida, broschyrer, gåvo- och informationspaket, samt alla annonser är skyddade av upphovsrätt och får inte kopieras vare sig helt eller delvis utan tillstånd från Golden Moments.
Vanliga frågor
Här kan du få hjälp med frågot kring utbyte och uppgradera ditt värdebevis, leveranstider , information om produkter, företagens tjänster och mycket mer. Visa vanliga frågor här
Omdömen
Ölprovning i Malmö Toppenbra provning verkligen! Sam med gäng

Trusted by
Live Hjälp
Hej, jag heter Anna. Hittar du inte vad du sökte efter?..